Over Ons

Welkom Algemene voorwaarden Klachten en geschillen Kantoorklachten regelement Disclaimer Rechtsgebiedenregister Privacystatement

Welkom op de website van Boersma Advocaten.
Boersma Advocaten is het kleinschalige en betrokken advocatenkantoor van mr H.J.R.M. Boersma. Het kantoor is zelfstandig gevestigd sedert 1 oktober 1995 in de Betuwe, eerst in Buurmalsen en vanaf februari 1999 in het lieflijke dorpje Wadenoijen aan de rivier de Linge nabij Tiel. Het kantoor is zeer centraal gelegen aan de A15 en de A2 en uitstekend en zonder parkeerproblemen bereikbaar.
Mr Boersma is beëdigd op 29 maart 1990 bij de rechtbank Dordrecht. Haar brede belangstelling heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot specialisatie waarvan de belangrijkste het personen- en familierecht, meer in het bijzonder (scheidings)mediation is geworden. Filosofie is dat ieder conflict emotie met zich brengt. Taak van de advocaat is om de zakelijke afwikkeling te helpen vertalen in het juridische kader. Mr Boersma is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Mr. Boersma wordt ondersteund door een brigade van twee dames: mevrouw O. Buis-van Thuijl, office manager en secretaresse en mevrouw E. van Lith-Augustinus, administratie en dossierbeheer.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en mw mr H.J.R.M. Boersma, hierna te noemen Boersma. Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

Opdracht
1.1.

Boersma bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. In beginsel wordt de opdracht, behoudens waarneming en/of vervanging, door Boersma uitgevoerd.

1.2.

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt dient de cliënt aan Boersma een schriftelijke opdracht, ondertekend door cliënt en vergezeld van een kopie van het geldige identiteitsbewijs worden verstrekt. Indien Boersma zich met anderen dan opdrachtgever of cliënt dient te verstaan zorgt cliënt of opdrachtgever voor een schriftelijke bevestiging terzake, voorzien van de gegevens van de betreffende derde. Boersma zal zo haar dit geraden voorkomt de nodige controlemaatregelen kunnen nemen om de identiteit van deze derde vast te stellen.

1.3

Boersma neemt met de aanvaarding van de opdracht en  inspanningsverbintenis op zich. Boersma voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig door de cliënt beoogd resultaat.

1.4

Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Boersma te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Boersma gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vereiste identificatiegegevens.

1.5.

Opdrachtgever dient Boersma onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden waarvan opdrachtgever kan vermoeden of bedenken dat deze van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Boersma verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium
2.1.

Boersma is gerechtigd om periodiek en in ieder geval jaarlijks haar tarieven aan te passen.

2.2.

Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Boersma verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar zijn daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke laatste kosten door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld worden.

Declaraties
3.1.

Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Boersma, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

3.2.

De opdrachtgever is aan Boersma een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Boersma terzake een voorschot in rekening wordt gebracht. Enig betaald voorschot wordt verrekend met de afsluitende declaratie. Enig surplus wordt aan de opdrachtgever terstond na afloop van de werkzaamheden en sluiting van het dossier terugbetaald.

3.3.

Boersma is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds, in beginsel maandelijks, te declareren.

3.4.

Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Boersma in verband met de gegeven opdracht toekomt.

3.5.

De betalingstermijn van declaraties is tien dagen na factuurdatum.

3.6.

Boersma is –als bestuurder van de Stichting derdengelden Boersma – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever aan Boersma ter voldoening van hetgeen haar ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.

3.7.

De cliënt verklaart zich ermee bekend dat Boersma werkzaamheden verricht in het kader van de door de overheid gefinancierde rechtshulp en dat, wil de cliënt voor dergelijke rechtshulp in aanmerking komen, hij hierover inlichtingen kan inwinnen bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

Opschorting, klachten
4.1.

Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Boersma, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Bij blijvend gebrek wordt de opdracht door Boersma beëindigd, zonder dat zij gehouden is om schade aan opdrachtgever of cliënt te vergoeden. Dit laatste risico is voor rekening van de opdrachtgever of cliënt.

4.2.

Op de dienstverlening van Boersma  is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Klachten over declaraties en prestaties van Boersma dienen op grond van deze regeling binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend. Boersma zal de klager desgevraagd per omgaande van de tekst van het op de procedure van toepassing zijnde Kantoorklachtenreglement en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur voorzien en de tekst van deze regelingen toegankelijk maken via haar website www.boersma-advocaten.nl. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Rente en incassokosten
5.1.

Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Boersma 5% samengestelde rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

5.2.

Indien Boersma incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering.

5.3.

In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 3.4 toepassing vindt.

Aansprakelijkheid
6.1.

Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Boersma verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Boersma aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

6.2.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Boersma aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6.3.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Boersma haar diensten heeft geweigerd of beëindigd en hieruit schade is voortgevloeid waarvoor Boersma aansprakelijk wordt gehouden.

6.4.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Boersma verbonden medewerkers en alle overigen die op haar kantoor werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

6.5

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beslaat Europa en is afgesloten bij Chubb European Group SE te Rotterdam.

Archivering
7.1.

Nadat de opdracht door Boersma is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Boersma opvragen en ophalen na het beëindigen van de opdracht. Boersma zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren. Na afloop van de termijn van zeven jaar zal het dossier worden vernietigd. Alsdan zal uitsluitend nog de eindbeslissing worden bewaard. Voor de kosten van archivering brengt Boersma per dossier drie tijdseenheden van 6 minuten, derhalve 18 minuten, in rekening bij de opdrachtgever.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1.

Op de overeenkomst tussen Boersma en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Ontevreden over onze dienstverlening?
Mijn kantoor Boersma Advocaten, hierna te noemen Boersma, zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Boersma legt graag uit wat u dan te doen staat.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoekt Boersma u uw bezwaren voor te leggen aan het kantoor.

Boersma zal zo snel mogelijk met u een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal door het kantoor schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan Boersma heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer Boersma niet binnen één maand na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Mijn kantoor neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te ’s Gravenhage voert de regeling uit. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer van het secretariaat van de Geschillencommissie is 070 – 3105310.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 25.000,--. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 25.000,-- en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Boersma zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van de geschillencommissie Advocatuur www.degeschillencommissie.nl.


1. Registratie en classificaten van de klacht

Alle klachten dienen geregistreerd te worden volgens het klachtenregistratieformulier. De klacht wordt geclassificeerd:Naar wijze van indiening als:

 • mondeling;
 • schriftelijk;

Naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

 • Klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat;
 • Klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening;
 • Klachten over de financiële aspecten van de dienstverlening;
 • Klachten over praktijkvoering in het algemeen;

Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekent de betrokken advocaat het Klachtenregistratieformulier.

2. Verantwoordelijkheden

 • De betrokken advocaat is verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
 • De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.
 • De betrokken advocaat is verantwoordelijk voor terugkoppeling naar de klager.
 • De betrokken advcocaat houdt het klachtendossier bij.

3. Analyse van de klachten.

 • De klachtenformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld.
 • De betrokken advocaat verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse.
 • De betrokken advocaat doet tevens aanbevelingen van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4. Intern bespreken.

 • Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een klachtenanalyse op het kantoor besproken.
 • Maatregelen  ter verbetering worden voorbereid en gepland.
 • De betrokken advocaat is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

5. Preventieve actie.

Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachten beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

De te nemen maatregelen worden gezamelijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

Wadenoijen, 23-06-2011

Boersma Advocaten is een eenmansbedrijf waarin mevrouw Mr H.J.R.M. Boersma, hierna te noemen Boersma, de rechtspraktijk uitoefenen. Iedere aansprakelijkheid van Boersma en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Boersma afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Boersma aansprakelijk is voor het niet-deugdelijk functioneren van de door Boersma bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register- of andere zaken, geen uitgezonderd.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website aan derden is niet toegestaan. Boersma staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.
Mw mr H.J.R.M. Boersma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht
 • Strafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

Boersma Advocaten, kantoorhoudend te 4014 MG Wadenoijen aan de Lingedijk 16, informeert u in deze privacyverklaring over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

Boersma Advocaten verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (in dit geval de cliënt) kan worden geïndentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:

 • Gegevens betreffende uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie.
 • Contactgegevens zoals postadres, (mobiele)telefoonnummer of e-mailadres.
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat.
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer.
 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen;
 1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf. Indien een zaak door Boersma Advocaten wordt aangenomen, zullen er gegevens door u worden verstrekt. Dit kan gebeuren in een telefoongesprek, in een brief, een e-mail of middels andere stukken die u aan ons ter beschikking stelt. Daarnaast kan het kantoor uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of via stukken die wij in het kader van een (straf) zaak van de rechtbank ontvangen.

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens zijn nodig om de best mogelijke dienstverlening te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw zaak. Bij verweken uw gegevens bij het geven van juridisch advies of bij het voeren uw procedure bij de rechtbank. Ook worden uw gegevens gebruikt in facturen die wij aan u sturen voor onze juridische dienstverlening. Indien een cliënt in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging, wordt aan de hand van de door u aan ons verstrekt gegeven een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Nagekomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Boersma Advocaten vindt het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, dan vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via de e-mail en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

 1. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst.
  Vanwege een wettelijke verplichting.
  Met uw toestemming.
  Vanwege een gerechtvaardigd belang.
 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze juridische diensten te kunnen verlenen. In het kader van een procedure kunnen uw gegevens aan een wederpartij of aan de rechtbank of het openbaar ministerie worden verstrekt, bijvoorbeeld voor het opvragen van stukken of het indienen van proces-stukken. Indien er een toevoeging wordt aangevraagd zullen uw gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand worden verstrekt.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau of onze accountant.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken als verwerker namens ons kantoor, is door ons een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Onze website maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak de website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van de bezoekers zijn. De website gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen, blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen at u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en u deze al dan niet accepteert.

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Nadat uw zaak is afgewikkeld, worden de dossiers, na zeven jaren van archivering vernietigd. Alsdan zal uitsluitend nog de eindbeslissing (indien van toepassing) worden bewaard.

 1. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@boersma-advocaten.nl.

 1. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht op uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indein de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).


Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

 1. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via info [apenstaartje] boersma-advocaten.nl of middels een brief gericht aan Boersma Advocaten, Lingedijk 16 te 4014 MG Wadenoijen.


Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2020

Vakgebieden

Personen- en Familierecht Mediation Strafrecht Zaken- en Verbintenissenrecht

Mr Boersma is sedert 1 januari 2000 erkend advocaat/scheidingsmediator en lid van de vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Het personen- en familierecht is voortdurend in beweging. Het begeleiden van een echtscheiding of verbroken relatie vereist juridische deskundigheid en communicatieve en psychologische/pedagogische kennis en vaardigheden. Indien de ex-partners in staat blijken om redelijk overleg met elkaar te voeren over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de zakelijke/juridische gevolgen van een verbroken relatie dan is mediation bij een vFAS-advocaat/mediator de best denkbare begeleiding.

Het inschakelen van een deskundige familierechtadvocaat voorkomt dat op de korte termijn een ogenschijnlijk snelle en goedkope regeling wordt getroffen die op de lange termijn juridisch niet correct en onvolledig blijkt te zijn of waarvan de ex-partners zich niet voldoende hebben gerealiseerd wat de zakelijke en emotionele gevolgen op de langere termijn zijn. Niet zelden is het leed en de schade niet te overzien wanneer blijkt dat een regeling ondoordacht, onvolledig en/of juridisch onjuist blijkt. Afhankelijk van de situatie is voor meerdere rechtsgebieden deskundigheid nodig, bijvoorbeeld wanneer de partners ook zakelijk ontvlochten dienen te worden.

Mr Boersma is gespecialiseerd familierecht advocaat/echtscheidingsmediator, lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Mediation kan plaatsvinden bij één advocaat/mediator maar het kan ook een goede optie zijn dat ieder van de partners een eigen advocaat/mediator inschakelt en dat in viergesprekken oplossingen worden gevonden.

Mediation kan eerst een aanvang nemen wanneer alle betrokken deelnemers hebben verklaard dat zij met elkaar en in overleg tot oplossing van hun geschillen wensen te komen. Daartoe dienen alle gespreksdeelnemers respectvol met elkaar om te gaan en niet alleen oog te hebben voor hun eigen belang maar ook en met name voor de belangen van de kinderen en die van de ex-partner. Welke opties en oplossingen worden getroffen verschilt van geval tot geval omdat de omstandigheden nu eenmaal nooit hetzelfde zijn. Zo kunnen soms creatieve oplossingen worden gevonden voor eerst de korte en vervolgens de middenlange en lange termijn indien de omstandigheden dit vragen. Mediation is maatwerk waarin de partners, begeleid door de advocaat mediator, uiteindelijk beslissen welke oplossing het beste past bij hen en de kinderen.

Voor nader informatie wordt verwezen naar site van de vFAS. U kunt ook telefonisch contact opnemen met kantoor en vragen om een set documentatie om u rustig in te lezen.

Mr Boersma is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand voor deelname aan de vroegregeling (piket) bij aanhoudingen en inverzekeringstellingen van personen door de politie / officier van justitie.

Voor deze toelating dienen jaarlijks 12 nascholingspunten worden behaald door het volgen van nascholingscursussen op gebied van het strafrecht. Strafrechtelijke vervolging en de gehanteerde opsporings- en bewijsmethoden zijn regelmatig in het nieuws en maatschappelijk sterk in beweging.

Strafrechtelijke vervolging is voor iedere persoon, maar ook voor zijn/haar omgeving, zeer ingrijpend. Het is van belang dat personen die met het strafrecht en meer in het bijzonder met (dreigende) detentie worden geconfronteerd adequaat, zorgvuldig en betrokken worden bijgestaan door een advocaat.

Onder het verbintenissenrecht wordt verstaan alle rechtsbetrekkingen tussen burgers en/of rechtspersonen en instanties die al dan niet bewust zijn ontstaan. Vaak staan afspraken niet op papier. Ook kunnen afspraken niet volledig (blijken te) zijn of verschillen partijen over de uitleg van de gemaakte afspraken.

In onze maatschappij worden doorlopend afspraken met elkaar gemaakt. Ook uit de wet vloeien verbintenissen voort. Pas nadat een gebeurtenis (som onbedoeld) heeft plaatsgevonden dient onderzoek te worden gedaan naar ieders (juridische) positie in de ontstane situatie. De advocaat helpt u bij het bepalen van uw positie en kan u adviseren over het treffen van een regeling en het maken van de afweging om al dan niet tot een gerechtelijke procedure over te gaan.

Tijdig advies over uw positie in het verbintenissenrecht, bij voorkeur vóór dat een verbintenis wordt aangegaan, kan veel schade en frustratie voorkomen. Niet in de laatste plaats kan het behoud van een (zakelijke) relatie meegewogen worden in het advies tot het nemen van beslissingen en de rechtsgevolgen daarvan.

Indien u twijfelt of advies nuttig of nodig is kunt u altijd telefonisch contact opnemen met kantoor.

Tarieven

Gefinancierde Rechtsbijstand Niet Gefinancierde Rechtsbijstand

Voor cliënten die over onvoldoende financiele middelen beschikken om een advocaat te betalen bestaat de mogelijkheid om bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde toevoeging aan te vragen. U dient altijd rekening te houden met een eigen bijdrage in de kosten van rechtshulp en het griffierecht indien er sprake is van een procedure bij de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad of andere rechterlijke instantie.  De hoogte van de bijdragen hangt af van uw verzamelinkomen (belastbaar inkomen) en uw vermogen. Indien u ook deze bijdragen niet kunt betalen kan bij de gemeente, het CWI of een dergelijke instantie worden verzocht om deze kosten voor u te betalen.

Als u een afspraak voor een eerste bespreking maakt met mijn kantoor wordt aan u uitgebreidere informatie over de mogelijkheden van gefinancierde rechtshulp toegezonden, samen met de bevestigingsbrief.

Voor nadere informatie over gefinancierde rechtshulp verwijs ik u nog naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Of bekijk de volgende links:

Eigen bijdrage en inkomensgrenzen.
Resultaatsbeoordeling.

Niet Gefinancierde Rechtsbijstand (betalende zaak)

 Mijn uurtarief bedraagt € 220,-- (2017), exclusief 5% kantooropslag, exclusief b.t.w. Dit tarief wordt jaarlijks herzien. In mijn honorarium zijn niet begrepen de bijkomende kosten, zoals griffierecht, eventuele bijstand van een derde/deskundige, uittreksels, reis- en verblijfkosten, overige verschotten etc. De eerste 30 minuten worden tegen 50% gereduceerd tarief in rekening gebracht. Indien u meent dat er gronden zijn om mijn uurtarief te matigen dan kan daartoe schriftelijk met redenen omkleed worden verzocht. Met de financiële omstandigheden kan dan rekening worden gehouden door aanpassing van het honorarium en/of het maken van andere passende betalingsafspraken.

 Bestede tijd wordt in eenheden van minimaal 6 minuten in rekening gebracht. U dient zich rekenschap te geven dat alle schriftelijke en (indirecte) telefonische contacten worden gefactureerd. Het verdient derhalve aanbeveling om in uw schriftelijke, telefonische en mondelinge contacten zoveel mogelijk structuur en doelmatigheid te betrachten.

 Tevens worden in mijn einddeclaratie 3 tijdseenheden opgenomen in verband met afwikkeling, geringe nawerkzaamheden en archivering/archiefbeheer. In geval van overdracht van een dossier zal tevens de daarmee verband houdende tijd in rekening gebracht worden.

 Mijn kantoor kent geen gratis kennismakingsgesprek. Indien nodig kan op schriftelijk verzoek van de cliënt matiging van het honorarium en/of een betalingsregeling worden afgesproken.

X
Boersma Advocaten Lingedijk 16 4014MG Wadenoijen Tel: 0344-662438 E-mail: info@boersma-advocaten.nl Kantoortijden: ma/vr van 09:00 tot 17:00
Houd uw telefoon in portrait mode (rechtop) om de kaart te kunnen gebruiken.